top of page

Perkpolder 2 Paris is een tocht over de openbare weg, daarom verlangen wij van onze deelnemers dat ze zich aan de verkeersregels houden, dat ze rijden in voertuigen die gekeurd, geregistreerd en verzekerd zijn.

Deelnemers die zich niet aan de regels houden en/of niet kunnen voldoen aan de voorwaarden worden uitgesloten van deelname of gediskwalificeerd.

Voorwaarden P2P 2023

Als bestuurder en/of inzittende gaat u deelnemen aan het evenement ‘Perkpolder2Paris’. ‘Perkpolder2Paris’ is een autorit over de openbare weg door Nederland, België en Frankrijk met een vastgestelde vertrek- en finish locatie. De route is, op enkele checkpoints na, vrij door de deelnemer te bepalen. Deze rit wordt georganiseerd door stichting ‘Perkpolder2Paris’. Het evenement is een enkele reis met hotelovernachting in Reims (Frankrijk).  De terugreis is na afloop van het evenement de volgende dag, en zal op eigen gelegenheid plaatsvinden. Het doel van dit evenement is een autorit van Perkpolder (Nederland) naar Reims (Frankrijk) welke binnen een vastgestelde tijd gereden dient te worden.

Door ondertekening van deze voorwaarden aanvaardt ondergetekende als deelnemer aan ‘Perkpolder2Paris’ dat hij of zij noch de organisatie, noch de stichting Perkpolder2Paris, noch haar vrijwilligers en/of leden aansprakelijk kan stellen voor enigerlei vorm van schade, materieel of immaterieel, letselschade en dood daaronder begrepen, die ontstaan is direct of indirect, door deelname aan ‘Perkpolder2Paris 2019’.

U bent zich als deelnemer bewust van het feit van deelneming, het gebruik maken van de diensten van ‘Perkpolder2Paris’ en het betreden van de vooraf vastgestelde stop- en of rustlocaties als ook finish, voor hem/haar, alsmede zijn/haar goederen, risico’s op de hiervoor genoemde schade meebrengt. U als deelnemer aanvaardt deze risico’s.

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij uitleg krijgt, de uitleg begrijpt en zo nodig om opheldering vraagt en de uitleg bijwoont. U bent zich er als deelnemer van bewust dat het verkrijgen van deze uitleg geen garantie biedt tegen calamiteiten en de hiervoor genoemde schade en vrijwaart de organisatie van ‘Perkpolder2Paris’ hiervoor. De leden en vrijwilligers van ‘Perkpolder2Paris’ zijn slechts ter ondersteuning aanwezig. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder en/of deelnemers om risico’s in het verkeer op en buiten de openbare weg voldoende in te schatten. De verkeersregels te volgen en het voorkomen van gevaarlijke situaties voor hemzelf, inzittenden of derden.

U bent als deelnemer en/of bestuurder tijdens de rit ‘Perkpolder2Paris’ zelf verantwoordelijk voor de (technische) staat en de wijze van besturen van uw voertuig. Schade van elke aard die ontstaan is door deelname aan ‘Perkpolder2Paris’ is volledig voor het risico van de deelnemer die de organisatie van ‘Perkpolder2Paris’ en zijn vrijwilligers hiervoor vrijwaart.

Deelname aan ‘Perkpolder2Paris’ kan een inspannende bezigheid zijn. Daarom dienen deelnemers in goede lichamelijke conditie te verkeren. Het is niet toegestaan deel te nemen indien de deelnemer last heeft van nek of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of gehad, een slechte conditie heeft, kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is of lijdt aan geestelijke en/of lichamelijke gebreken of aandoeningen die de rijvaardigheid en/of beoordelingsvermogen negatief kunnen beïnvloeden. De deelnemer kan de organisatie van ‘Perkpolder2Paris’ daar op geen enkele manier voor aansprakelijk stellen.

De deelnemer aanvaardt dat bij roekeloos rijden, bij botsen, betrokken raken in een ongeval, opzettelijke vernielingen aanbrengen, overtreden van de verkeersregels, e.d., andere deelnemers of anderen die daardoor schade hebben ondervonden hem/haar aansprakelijk kunnen stellen voor alle door u als deelnemer veroorzaakte schade. Deze voorwaarden vrijwaren de deelnemer daartegen niet.

De organisatie of vrijwilligers van ‘Perkpolder2Paris’ dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor door andere deelnemers aan u als deelnemer of uw bezittingen toegebrachte schade. Het voertuig wat wordt ingezet tijdens deelname dient te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor deelname aan het verkeer. Het voertuig dient minimaal WA verzekerd te zijn. Inzittenden zijn verplicht een reisverzekering afgesloten te hebben voor de periode van het evenement.

Ondergetekende zal zich houden aan alle instructies, bepalingen, voorschriften van ‘Perkpolder2Paris’, verkeersregels van het land waar u zich op dat moment bevindt. Bij het niet houden aan de voorgenoemde instructies, bepalingen, voorschriften, verkeersregels behoudt de organisatie van ‘Perkpolder2Paris’ zich het recht de deelnemer uit te sluiten van deelneming, zonder restitutie van deelnamekosten en ondergetekende aansprakelijk te stellen voor eventuele schade. De organisatie is nooit aansprakelijk voor schade met- aan of door uw motorvoertuig.

bottom of page